کویید 19 : ما در حال واکسیناسیون 12 سال به بالا هستیم

امروزه بیش از 5 ملیون شهروند واکسینه شدند . ادامه مطلب ...

تاریخ : چهارشنبه 3 خرداد 1396
کد 416

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 7

مركز آموزشي و درماني قلب و عروق شهيد مدني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تبريز ، در نظر دارد خريد كيف بهداشتي بيماران خود را بصورت مناقصه عمومي يك مرحله اي ، به شركت واجد شرايط و صلاحيت دار در موضوع مناقصه ، واگذار نمايد....
مركز آموزشي و درماني قلب و عروق شهيد مدني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تبريز ، در نظر دارد خريد كيف بهداشتي بيماران خود را بصورت مناقصه عمومي يك مرحله اي ، به شركت واجد شرايط و صلاحيت دار در موضوع مناقصه ، واگذار نمايد متقاضيان محترم مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از مورخه 06/03/1396 لغايت پايان وقت اداري مورخه 13/03/1396 به دبيرخانه مركز به آدرس تبريز – خيابان دانشگاه روبروي پشمينه – مركز آموزشي و درماني شهيد مدني ، ساختمان اداري مراجعه فرمايند .
مهلت عودت مدارك به واحد مناقصه گذار از مورخه 16/03/1396 تا ساعت 13 بعد ازظهر مورخه 25/03/1396 به آدرس تبريز- خيابان گلگشت روبروي مركز آموزشي و درماني امام رضا (ع) ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تبريز طبقه سوم اتاق 311 دفتر محرمانه مي باشد .
در ضمن گشايش مناقصه در ساعت 14 بعدازظهر روز شنبه مورخ 27/03/1396 در محل دفتر كميسيون مناقصات دانشگاه علوم پزشكي به آدرس تبريز – ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي طبقه همكف مديريت خدمات پشتيباني خواهد بود . كه حضور خود يا نمايندگان قانوني شركت كنندگان در جلسه گشايش مناقصه آزاد مي باشد .
سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 180/000/000 ريال معادل يكصد و هشتاد ميليون ريال مي باشد .
شركت كنندگان در مناقصه مي توانند بصورت چك بانكي تضميني يا ضمانت نامه بانكي و يا واريز به حساب سپهر 0102056435002 با شناسه پرداخت 910111687 نزد بانك صادرات شعبه شهيد بهشتي ( قابل واريز در كليه شعبات بانك صادرات ) بنام دانشگاه علوم پزشكي تبريز واريز نمايند .
مبلغ حدودي قرارداد سالانه 3/600/000/000 ريال( سه ميليارد ششصد ميليون ريال ) مي باشد.
                                                                                  دكتر ناصر صفايي
                                                                                   رئيس مركز
  • تایید شده
  • در 1396/03/03
  • ساعت 13:11