کویید 19 : ما در حال واکسیناسیون 12 سال به بالا هستیم

امروزه بیش از 5 ملیون شهروند واکسینه شدند . ادامه مطلب ...

  کمیته انتقال خون و فرآورده های خون «هموویژلانس»

 
کمیته انتقال خون و فرآورده های خون  «هموویژلانس»

 

مقدمه:
 
در سال 1380 «آئين‌نامه فعاليت بانك خون بيمارستانها» از سوي دفتر وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به كلية بيمارستانها ارسال شد. در فصل هشتم آن لزوم تشكيل كميته‌هاي انتقال خون بيمارستاني آمده است که هدف اصلي اين كميته‌ها بررسي چگونگي كاربرد خون و فرآورده‌هاي آن و اقدام در جهت مصرف بهينه آن مي‌باشد. مصرف بهينه خون به معناي مصرف نكردن آن نيست؛ بلكه منظور مصرف بجا و منطقي خون مـي‌باشد. “. در سال 1991 AABB براي اولين بار بررسي در مورد خونهاي مصرف شده در كميته‌هاي انتقال خون را الزامي اعلام كرد. نتيجة دراز مدت اين بررسي‌ها در كميته انتقال خون افزايش سلامتي بيماران و كاهش خطرات احتمالي(هرقدر هم كه كم باشند) ناشي از انتقال خون مي‌باشد که در كشورهاي مختلفي آمارهاي متعددي در زمينة كميته‌هاي انتقال خون به چشم مي‌خورد.

 

دبیر کمیته:
خانم صدیقه رنجی

اعضاء کمیته انتقال خون مرکز:

1

رئيس بيمارستان(رئيس كميته)

2

مدير مركز

3

معاون آموزشي بيمارستان

4

مدير خدمات پرستاري مركز

5

دبير كميته بهبود كيفيت مركز

6

پزشك هموويژلانس

7

يا جانشين پزشك هموويژلانس

8

رئيس آزمايشگاه(مسئول فني آزمايشگاه)

9

مسئول بانك خون

10

سوپروايزر آزمايشگاه

11

مسئول مدارك پزشكي بيمارستان

12

كارشناس امور بيمارستاني (دبيركميته­هاي بيمارستان)

13

سوپروايزر آموزشي

14

كارشناس ايمني بيمار

15

سرپرستار اتاق عمل

16

سرپرستاران بخشها حسب مورد نياز (ICU ، بيهوشي، جراحي ، دياليز، اطفال)

17

مديران گروه­هاي جراحي و داخلي بر حسب مورد

18

دبير كميته طب انتقال خون


نماینده سازمان انتقال خون استان
رسالت:

اجراي دستور العمل­هاي طب انتقال خون در اعتبار بخشي

اتخاذ روشهاي استاندارد جهت استفاده بهينه و نگهداري از خون و فرآورده هاي آن

گزارش موارد درخواست ترانسفوزيون خون و فرآورده هاي خوني به منظور پايش ميزان مصرفي و تعديل آن در صورت امكان

نظارت و اجراي دقيق مقررات مربوط به نگهداري خون و فرآورده هاي خوني

بررسي عوارض ناخواسته انتقال خون و فرآورده­هاي خوني در بيمارستان

تصويب و اجراي مداخلات كاهش دهنده عوارض انتقال خون

ارتقا سطح دانش و آگاهي كاركنان در زمينه طب انتقال خون

ارزيابي و مرور پروتکل هاي جاري در جهت بهبود کمي و کيفي خون و فرآورده هاي خون

سنجش نيازهاي آتي در زمينه تجهيزات مورد مصرف در بخش بانک خون

نظارت بر نحوه درخواست خون و فراورده هاي خوني در بخشها و نحوه تحويل آن از بانک خون

استقرار نظام هموويژلانس در مركز

هماهنگي جهت پياده سازي اصول علمي جديد در زمينه انتقال خون

بررسي و ارزيابي موارد تزريق خون در بيمارستان از نظر علت مصرف، مقدار و نتيجه هر دو مورد و توصيه هاي لازم به پزشكان در موارديكه انتقال خون الزامي نبوده است .

تصويب و اجراي مداخلات کاهش دهنده عوارض انتقال خون

تهيه صورتجلسه كميته ها و ارسال آن به معاونت درماني دانشگاه علوم پزشكي خدمات پزشكي خدمات بهداشت درماني دانشگاه مربوطه و همچنين پايگاه انتقال خون ذيربط .

معرفي برنامه مراقبت از خون
 
(
Hemovigilance)


اسلایدهای آموزشی

هموویژلانس برای پزشکان


اسلایدهای آموزشی

هموویژلانس برای 
پرستاران

 

 

 

 
تعداد بازدید : 13926
 

نظرسنجی