کویید 19 : ما در حال واکسیناسیون 12 سال به بالا هستیم

امروزه بیش از 5 ملیون شهروند واکسینه شدند . ادامه مطلب ...

  مدیریت

 دكتر سیامک کاشفی مهر

    بخشی از اهم فعالیت ها و رزومه کاری
 1. تجهیز و راه اندازی بیمارستان امیرالمومنین شهرستان مراغه 1380
 2. ریاست بیمارستان امیرالمومنین شهرستان مراغه تا 1381
 3. مدیریت شبکه بهداشت و درمان مراغه تا 1384
 4. مدیریت مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) تبریز تا 1386
 5. تجهیز و راه اندازی مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) و مدیریت مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تا 1387
 6. مدیریت مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) تا 1391
 7. مدیریت مجدد مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تا 97/7/21
 8. مدیریت مرکز آموزشی و درمانی شهید مدنی که ادامه دارد
    پاره ای از دوره های مدیریتی تخصصی
 1.  Restracturins in Hospital Managneat Karlsruhe university-Germany 2005
 2.  Mini MBA مدیریت بیمارستانی پروژه مشترک – وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی– دانشگاه صنعتی شریف در دانشکده توانبخشی تهران سال 1388
 3. Hospital Manegment Greate Paris university Hospital – shahid Beheshti M.V
 4. دوره های تخصصی آمادگی بیمارستانها برای بحران WHO
 5. دوره های ویژه آموزش مدیران WHO شامل زیرگروه های:
            مدیریت زنجیره تامین و خدمات و پشتیبانی
            مدیریت کیفیت و ایمنی بیمار
            مدیریت بحران
            مدیریت اطلاعات
            حکمرانی و رهبری
            مدیریت مالی
            مدیریت نیروی انسانی
            و.....

 

 

 

تعداد بازدید : 17177
 

نظرسنجی