سه شنبه 29 خرداد 1397 -
جستجو :
 منوی اصلی
 
  مدیریت خدمات پرستاری مرکز
 

دفتر پرستاری مرکز

طبقه: دوم ضلع غربی

مدير خدمات پرستاري: آقای نادر حسن نژاد

 

بيوگرافي:
متولد 1342
دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد  رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني
دانشجوي دكتري تخصصي(phD) رشته اقتصاد با گرايش سلامت(Health Economic)
سوابق مديريتي:
پست كارشناس امور بيمارستان 1382-1385
با ابلاغ رئيس امور اداري و معاون مدير 1385-1387
مسئول تيم راه اندازي مركز آموزشي درماني امام رضا(ع)
پست مدير بيمارستان1385 تا كنون
ابلاغ مدير خدمات پرستاري مركز شهيد مدني تبريز 1390معاون اجرايي: خانم سعيده رنجبر

مسئول دفتر: خانم شفيقه احدي

اهم وظايف:

برنامه ريزي در زمينه ارتقاء كيفي و بهبود مستمر فعاليتهاي ارائه خدمات مددجويان

شركت در نهادهاي سياستگذاري و ديگر كميته هاي بيمارستان

نظارت بر كار پرستاران، كمك بهياران ، تكنسين ها، كاردان هاي اتاق عمل، هوشبري و ساير كادر وابسته

هماهنگي و انجام جابجايي پرستاران، كمك بهياران ، تكنسين ها، كاردان هاي اتاق عمل، هوشبري و ساير كادر وابسته

تعيين خط مشي و اتخاذ روشهاي مناسب و تعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر

تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش به بيمار و خانواده در سطوح مختلف پيشگيري

 ايجاد هماهنگي در برنامه هاي آموزشي باليني دانشجويان گروه هاي پرستاري

مشاركت در طرح هاي پژوهشي

برنامه ريزي و پيشنهاد جهت پيشگيري از عفونت (كنترل عفونت)

بكار گيري نيروي انساني بر اساس توانايي افراد در بخشهاي مختلف

رهبري و هدايت واحدهاي ذيربط در جهت تحقق اهداف سازماني

تشكيل و اداره جلسات در جهت حل مشكلات واحد هاي ذيربط

تامين نياز هاي آموزشي كاركنان تحت نظارت