کویید 19 : ما در حال واکسیناسیون 12 سال به بالا هستیم

امروزه بیش از 5 ملیون شهروند واکسینه شدند . ادامه مطلب ...

  فرایند استحقاق سنجی درمان مرکز
روند استحقاق سنجي درمان دربيمارستان شهيد مدني
الف : ابتدامتصدي  پذیرش بيمارستان اقدام به ثبت کد ملی بیمه شده )بیمار( در سامانه مدیریت اطلاعات بیمارستانی(HIS )نموده و این سامانه از طریق سرویس استحقاق سنجی ،اطلاعات بیمه اي و هویتی بیمه شده را نمایش و درج مینماید. خروجی سرویس شامل نام، نام خانوادگی بيمار ، صندوق بیمه اي، تاریخ اعتبار بیمه و نسبت با بیمه شده اصلی خواهد بود. براي هر بار مراجعه هر بیمه شده، یک شناسه یکتا با نام HID صادر میشود . پس از استقرار صحیح سرویس،از برگ پذیرش  بيمار پرینت گرفته شود و از وجود بارکد) كد (HIDبر روي برگ اطمینان حاصل شود.
ب: منشيان بخش ها روزانه پرونده تمامي بيماران را به لحاظ وجود كد HID چك نموده ودر صورتي كه پرونده بيماري فاقد كدHID باشد به مسئول پذيرش اطلاع داده مي شود تا براي  بيمار شناسه HID دريافت گردد.
ج : حسابدار ترخيص در هنگام صدور صورت حساب براي بيمار، كد HID  بيمار را چك مي نمايد ودرصورت عدم وجود كد HID اقدام به دريافت كد براي بيمار مي نمايد.
د: در صورتي كه تا  روز ترخيص براي بيمار كد HID صادر نگردد بيمار به صورت علي الحساب ترخيص مي گردد تا مشكل استحقاق سنجي بيمار حل گردد.

 
تعداد بازدید : 2480
 

نظرسنجی