کویید 19 : ما در حال واکسیناسیون 12 سال به بالا هستیم

امروزه بیش از 5 ملیون شهروند واکسینه شدند . ادامه مطلب ...

  راهنماي ترخيص بيمار

 راهنماي ترخيص بيمار

 

 ترخیص بیمار به معنای خاتمه مراحل درمان به تشخیص پزشک معالج ، فوت بیمار، اعزام بیمار و یا خاتمه درمان با رضایت شخصی بیمار می باشد.

  

فرآیند ترخیص بیمار:

صدور دستور ترخیص توسط پزشک معالج

تکمیل پرونده توسط منشی بخش

رویت بیمارتوسط کارشناس بیمه

ارسال پرونده به واحد ترخیص

استخراج صورتحساب

اخذ مدارک لازم ازکسان بیمارو ارجاع به صندوق

صدور مجوز ترخیص بیمار

ترخيص بيماران ساعت یک بعد از ظهر به بعد انجام خواهد شد لذا با اطمينان از كامل بودن مدارك  بيمه  جهت ترخيص بيمار خود ، در سالن انتظار واحد ترخيص منتظر

 بمانيد تا بعد از انجام اقدامات لازم فراخوانده شويد.

  

مدارک لازم جهت ترخیص بیمار:

 كپي صفحه اول شناسنامه بيمار 2 برگ

اصل دفترچه يا كارت درماني معتبر بيمار و كپي آن 2 برگ

اصل فرم ارجاع براي بيماران تحت پوشش كميته امداد به تاريخ روز بستري و كپي آن 2 برگ

اصل معرفي نامه استان به استان براي بيماران كميته امداد كه از ساير استانها ( غير از استان آذربايجانشرقي ) مراجعه مي نمايند و كپي آن 2 برگ

بيماران تحت پوشش موسساتي نظير بانكها ، شركت نفت  و .. بايستي اصل معرفي نامه معتبر و 2 برگ كپي آن را از موسسه مربوطه جهت تقبل هزينه هاي درماني ارائه نمايند

بيماران داراي بيمه مكمل ( دانا ، آتيه سازان حافظ ،ايران و ... ) بايستي اصل معرفي نامه معتبر كه بنام بيمار صادر شده باشد و 2 برگ كپي آن را ارائه نمايند.

اصل فرم استحقاق درمان براي بيماران تأمين اجتماعي در صورت درخواست كارشناس بيمه و كپي آن 2 برگ

اصل و 2 برگ كپي صفحه مشخصات گذرنامه براي بيماران اتباع خارجي

تاريخ صدور فرمهاي ارجاع و معرفي نامه ها حتما" بايستي قبل يا در ايام بستري بيمار باشد.

براي بيماران كودك تحت پوشش تأمين اجتماعي   ارائه كپي صفحه اول دفترچه معتبر پدر و مادر بيمار نيز الزامي است.

براي بيماران فوت شده اصل شناسنامه متوفی بايستي تحويل واحد ترخيص گردد

توصيه هاي مهم به بيماران ترخیصی

 1- اصل مدارك درماني معتبر ( دفترچه يا كارت درماني ) هميشه كنار بالين بيمار باشد تا با رؤيت كارشناس بيمه مراحل ترخيص بسرعت انجام گيرد.

2- در صورتیکه اعتبار دفترچه درمانی پایان یافته لطفا" در اسرع وقت و قبل از ترخیص بیمار نسبت به تمدید اعتبار آن اقدام نمایید.

3- اصل  مدارك لازم ( فرمهاي ارجاع و معرفي نامه ) و كپي آنها در اسرع وقت تحويل منشی بخش شود تا ضميمه پرونده بیمار شود.

4- ارائه دفترچه مادر بیماران کودک تأمین اجتماعی به بخش مربوطه جهت رویت کارشناس بیمه الزامی می باشد.

5- بيماران تأمين اجتماعي كه درخواست استحقاق درمان شده است حتما" تا قبل از روز ترخيص نسبت به ارائه آنها به مركز اقدام نمايند

توصيه ميگردد كپي استحقاق درمان را نزد خود نگه داريد چون در مراجعات بعدي حتما" مورد نياز خواهد بود.

6- به مطابقت مشخصات بيمار در دفترچه بيمه با شناسنامه ، تاريخ اعتبار دفترچه بيمه و مهر روي عكس بيمار در دفترچه بيمه توجه نموده و حتما" تا قبل از روز ترخيص نسبت به رفع نواقصات اقدام فرماييد.

7- بيماراني كه داراي بيمه مكمل مي باشند جهت ارائه آن به مركز مي توانند با ارائه دستور بستري پزشك معالج و در موارد اورژانس با اخذ گواهي مبني بر بستري از پذيرش مركز و ارائه آن به بيمه مربوطه نسبت به  اخذ و ارائه معرفي نامه به مركز اقدام نمايند.