يکشنبه 2 ارديبهشت 1397 - 05 شعبان 1439
جستجو :
 منوی اصلی
 
 
امروز : 1536
ديروز : 3009
ماه : 4545
 
  کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

 

دبير كميته:

آقای مجید جودی


رسالت كميته:

نظارت بر ايجاد و تجهيز واحد بايگاني

 رفع نواقصات پرونده ها و ارتقاء كيفيت نظام پرونده نويسي ،

نظارت بر نگهداري بهتر پرونده ها ،

از رده خارج كردن پرونده هاي قديمي
شرح وظایف کمیته :

1. اجراي استانداردهاي مدارك پزشکی در اعتباربخشی

2. اجراي استانداردهاي فناوري اطلاعات در اعتباربخشی

3. تایید فرم هاي بیمارستانی طراحی شده (علاوه بر 18 برگ اصلی)

4. ارائه گزارش نقایصاعلام شده از واحد مدارك پزشکی و فناوري اطلاعات و انعکاس و پیگیري جهت رفع آنها

5. گزارش شاخصهاي عملکردي بیمارستان در کمیتهاعضاء كميته:

1. مدیر بیمارستان
2. مسئول بخش مدارك پزشکی
3. مسئول بخش فناوري اطلاعات
4. معاون آموزشی مرکز
5. مدیر خدمات پرستاري
6. رئیس امور اداري
7. رئیس امور مالی
8. مسئول واحد بهبود کیفیت
9. مسئول کمیته هاي بیمارستانی
10 . سوپروایزر آموزشی مرکز
11 . مسئول آمار

مدیر بیمارستان

مسئول بخش مدیریت اطلاعات سلامت

مسئول بخش فناوري اطلاعات

معاون آموزشی مرکز

مدیر خدمات پرستاري

رئیس امور اداري

رئیس امور مالی

مسئول واحد بهبود کیفیت

مسئول کمیته هاي بیمارستانی

سوپروایزر آموزشی مرکز

مسئول آمار

مسئول پذیرش

مسئول بایگانی