سه شنبه 29 خرداد 1397 -
جستجو :
 منوی اصلی
 
  واحد آموزش پرستاري
رقيه محموديان

 

افخم ورقايي

سوپروايزر آموزشي

كارشناس ارشد آموزش پرستاري داخلي جراحي

محل اسقرار: طبقه دوم ضلع غربي مركز

شماره تماس  : 33370032

داخلي 207

/uploads/5/CMS/user/file/702/CV/cv varghaie.pdf


بهرام قادري 

سوپروايزر آموزشي

 كارشناس ارشد بيهوشي و مراقبت هاي ويژه

 دانشجوي دكتري تخصصي(PHD) پرستاري حراحي - آنكارا

محل اسقرار: طبقه دوم ضلع غربي مركز

شماره تماس  : 33370033 داخلي 207

تلفن همراه : 09143141493

پست الكترونيكي : Ghaderi_b47@yahoo.com

رسالت:

ايجاد بستري مناسب جهت آموزش نيروي انساني و ارائه خدمات درماني و مراقبتي مناسب به بيماران در جهت ارتقاي سلامت جامعه 

شرح وظايف:

اهم وظايف عبارتند از: تعيين اهداف آموزشي – تعيين نيازهاي آموزشي-اولويت بندي نيازهاي آموزشي – تدوين برنامه آموزشي مدون ومستمر – اجراي برنامه هاي آموزشي با همكاري و مشاركت ساير گروهها – تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليت آموزشي بخشهاي مرتبط- هماهنگي در اجراي برنامه كارورزي دانشجويان پرستاري و مامايي- پيشنهاد تهيه كتب ،مجلات و وسايل كمك آموزشي – تشكيل كميته آموزشي و پژوهشي- هماهنگي جهت شركت كاركنان در كلاسهاي آموزشي- ارائه تازه ها بصورت كنفرانس ، پمفيلت و جزوه- همكاري در انجام طرحهاي  پژوهشي – هدايت و آموزش كاركنان در زمينه ي تهيه جزوات و مقالات آموزشي- كنترل و نظارت بر آموزشهاي انجام شده – ارزيابي اثربخشي آموزشهاي انجام شده – نظارت و كنترل بر شركت فعال رده هاي مختلف پرستاري در برنامه هاي آموزشي – مشاركت در كميته ارزشيابي كاركنان پرستاري – شركت در جلسات مرتبط با پرستاري و...