سه شنبه 29 خرداد 1397 -
جستجو :
 منوی اصلی
 
 
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
  كميته ترويج تغذيه با شير مادر

دبير كميته:

خانم صفرزاده

رسالت كميته:

كميته ترويج تغذيه با شير مادر مسئول بهبود روند تغذيه نوزادان باشيرمادر با ارتقاء سطح آگاهي مادران و كاركنان بخش هاي مرتبط با نوزادان در بيمارستان هاي كشور ميباشد كه توسط هيئت وزيران درجلسه مورخ 21/9/1375 بنا به پيشنهاد شماره 4007 مورخ31/4/1375 وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي و به استناد ماده (10) قانون ترويج تغذيه با شيرمادر وحمايت از مادران در دوران شيردهي-مصوب1374-آئين نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

1-اجراي برنامه آموزشي و تشكيل كارگاههاي آموزشي در سطح بيمارستان جهت كاركنان مرتبط با مراقبت مادر وكودك وتوجيه كاركنان جديدالورود

2-نظارت مستمر و منظم بر عملكرد كاركنان در زمينه رعايت دستوالعمل هاي مراقبت مادر و كودك واجراي اقدامات ده گانه

3-فراهم نمودن تسهيلات لازم براي اقامت مادران در بيمارستان

4-تهيه جزوات آموزشي براي مادران

5-اجرا و نظارت بر پايش هاي دوره اي بيمارستان

6-تلاش در جهت ترويج تغذيه با شير مادر

7-فراهم نمودن تسهيلات لازم براي اتاق بازي كودكان

8-هدايت فعاليت هاي بيمارستاني منطبق بر ضوابط بيمارستان دوستدار مادر و كودك

9-نظارت بر ترخيص همزمان نوزاد با مادر

    

اعضاء كميته:

*    رئيس مركز(جناب آقاي دكتر صفايي)

*    مدير بيمارستان(جناب آقاي دكتر فيروزي

*    مديردفترپرستاري(جناب آقاي دكتر حسن نژاد)

*     دبير كميته هاي بيمارستان(جناب آقاي غلامحسني)

*     مسئول واحد بهبود كيفيت(جناب آقاي واحدپور)

*     مسئول ايمني بيمارمركز(سركارخانم كاظمي)

*     كارشناس واحدبهبودكيفيت(سركارخانم پريزاد)

*     حداقل يك نفر از متخصصين زنان و زايمان-متخصص اطفال ونوزادان(سركار خانم دكترشمسي غفاري)

*     ماما(سركار خانم ايماني)

*     سوپروايزر آموزشي(سركار خانم ورقايي)

*     مسئول بخش اطفال (سركار خانم فرحبد)

*     مسئول بخش  PICU (سركار خانم صداقت)

*     مسئول بخش جراحي زنان(سركارخانم يگانه)

*     رابطين اعتباربخشي(سركارخانمها:خشكبار-مهتدي-مكاني-پاشاپور)