سه شنبه 29 خرداد 1397 -
جستجو :
 منوی اصلی
 
 
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
  كميته مرگ و مير و عوارض ،آسيب شناسي نسوج


   
دبیر کمیته:
آقای محمدعلی شیخ علیزاده
اعضاء کمیته:

1-    آقاي دكتر ناصر صفايي – رئيس  مرکز

2-    آقاي دكتر ناصر اصلان­آبادي – مدیر گروه داخلي

3-    آقاي دكتر محمود صمدي – گروه كودكان

4-    آقاي دكتر فریبرز اكبرزاده- معاون آموزشي مرکز

5-    آقاي دكتر بابک نصيري – گروه جراحي

6-    آقاي دكتر عیسی بيله جاني – گروه بيهوشي

7-    آقاي دكتر محسن عباس­نژاد –  رئیس اورژانس مرکز

8-    آقاي دكتر محمد نوري- گروه آزمايشگاه و نسج شناسي

9-    آقاي دكتر محمدعلی فيروزي- مدير مركز

10- آقاي نادر حسن نژاد- مدير خدمات پرستاري

11- خانم افخم ورقايي- سوپروايزر آموزشي

12- آقاي مجید جودي- مسئول مدارك پزشكي

13- خانم خورشیدكريميان- مسئول آمار

14- آقاي علیرضا واحد پور- مسئول واحد بهبود کیفیت

15- آقاي محمد غلامحسني – دبير كميته هاي بيمارستاني

16- خانم لیلا كاظمي – كارشناس ايمني بيمار

17- آقای محمد علی شیخ­علیزاده- دبير كميته مرگ و میر

 

رسالت و شرح وظايف كميته مرگ و مير و عوارض ،آسيب شناسي نسوج:

1- ارائه آمار و گزارشات موارد مرگ و مير و عوارض بيمارستاني

2- بررسی منظم همه موارد مرگ ومیر و علل آن )به ويژه موارد مرگ وميرغيرمنتظره (

3- بررسی دوره اي عوارض

4- پیگیری موارد قانونی و همکاری با پزشکی قانونی

5- اتخاذ تدابیر به منظور کاهش عوارض مرگ ومیر در بیمارستان

6- برگزاری کنفرانسهای مرتبط

7- گزارش تمامی بیماریها درصورت نیاز )با توجه به مقررات وزارت بهداشت (

8- گزارش نمونه های بیوپسی و اتوپسی و نکروپسی

9- تكميل فرم خلاصه شرح علت فوت براي تمام بيماران فوت شده

10-تشكيل جلسات فوق العاده به منظور بررسي و پاسخگويي به شكايات و نامه هاي مراجع ذي اصلاح قانوني

11-تشكيل جلسات زير كميته ها (كودكان 59-1 ماهه و مادران باردار)

12- تصويب و اجراي مداخلات كاهش دهنده ي مرگ و مير و عوارض

13-تهيه صورتجلسه كميته ها (مشتمل بر شامل فهرست مدعوين ،غائبين ،موضوعات مورد بحث ،مصوبات ،موارد قابل پي گيري به همراه مسئول پيگيري ،مهلت اجرا و نيز پي گيري مصوبات جلسه ي قبلي ) و ارسال آن به معاونت درمان و واحد هاي ذي نفع

14- ارسال دعوتنامه ي جلسات ماهانه  و موردي يك هفته قبل توسط دبير كميته به تمامي اعضا كه شامل ; تاريخ ،ساعت ،محل تشكيل جلسه و دستور جلسه خواهد بود