جمعه 27 مرداد 1396 - 25 ذو القعدة 1438
جستجو :
 منو
 
  دستورالعمل های مرتبط با اعتباربخشی ملی نسل سوم 1395

دستورالعملهای مرتبط

مدیریت و رهبری

مراقبت و درمان

مدیریت خدمات پرستاری

رعایت حقوق گیرنده خدمت

مدیریت دارو و تجهیزات

مدیریت اطلاعات

مدیریت خدمات پاراکلینیک

پیشگیری و بهداشت