يکشنبه 3 بهمن 1395 - 23 ربيع الثاني 1438
جستجو :
 منو
 
  دستورالعمل های مرتبط با اعتباربخشی ملی نسل سوم 1395

دستورالعملهای مرتبط

مدیریت و رهبری

مراقبت و درمان

مدیریت خدمات پرستاری

رعایت حقوق گیرنده خدمت

مدیریت دارو و تجهیزات

مدیریت اطلاعات

مدیریت خدمات پاراکلینیک

پیشگیری و بهداشت