سه شنبه 21 آذر 1396 - 23 ربيع الأول 1439
جستجو :
 منوی اصلی
 
  کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار


     
 دبیر کمیته: 
آقای فرج اللهی
اعضاء کمیته:

رئيس بيمارستان

مدير بيمارستان

مترون

   
 رسالت کمیته:

ت